ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะกรรมการสรรหาฯ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิมเป็นเวลา 13.00 น. 
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 18:44 น.   แก้ไข 31 สิงหาคม 2564 เวลา 19:09 น.