ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 2/2564 เรื่องไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 2/2564 เรื่องไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14:08 น.   แก้ไข 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14:09 น.