ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2564 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2564 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:50 น.   แก้ไข 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:21 น.