งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดปฐมนิเทศออนไลน์ผู้ต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปี 2565
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16:34 น.   แก้ไข 9 มิถุนายน 2564 เวลา 16:49 น.