คณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการรับรองให้เป็น “สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19”
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:29 น.