ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:00 น.   แก้ไข 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:01 น.