งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมออนไลน์การออกแบบ InfoGraphic อย่างสร้างสรรค์
ด้วย PowerPoint โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:45 น.