ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (บัญชีรายชื่อหมายเลข 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (บัญชีรายชื่อหมายเลข 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

รายชื่อคณาจารย์ที่ไม่มีสิทธิได้รับการเลือก และ ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:46 น.   แก้ไข 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:49 น.