ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:03 น.