ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:26 น.   แก้ไข 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:26 น.