ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10:26 น.