สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Photoshop”
อบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11:26 น.