สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Power of Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint”
อบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11:25 น.