สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่การอ้างอิงและวิจัย"
อบรมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13:16 น.