ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 1/2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 1/2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ