ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13:58 น.   แก้ไข 19 มีนาคม 2564 เวลา 13:59 น.