ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09:06 น.   แก้ไข 9 มีนาคม 2564 เวลา 09:07 น.