ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25 น.   แก้ไข 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26 น.