ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากที่ราชพัสดุ จำนวน 17 รายการ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:51 น.