รศ.ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา เข้ารับโล่พระราชทาน รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:49 น.