มรน. จัดปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำข้อมูลตำบลให้กับผู้รับการจ้างงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:17 น.