ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 447 รายการ (653 หน่วย)
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.