ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11:04 น.   แก้ไข 29 มกราคม 2564 เวลา 12:59 น.