ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 2/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 2/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10:27 น.