ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16:15 น.   แก้ไข 25 มกราคม 2564 เวลา 16:15 น.