ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 12:15 น.   แก้ไข 20 มกราคม 2564 เวลา 12:16 น.