ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 1/2564 เรื่องขยายการรับสมัคร/เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 1/2564 เรื่องขยายการรับสมัคร/เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11:45 น.   แก้ไข 20 มกราคม 2564 เวลา 21:11 น.