มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้คะแนน 85.9 อยู่ในระดับ A
นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09:22 น.