ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย
ในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องเป็น "ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย" ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:57 น.