ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 7)
(ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:30 น.