ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 6)
(ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:43 น.