จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : NPRU News ISSUE 03
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13:28 น.   แก้ไข 24 เมษายน 2563 เวลา 13:29 น.