ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่องผลการเลือกตัั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15:56 น.   แก้ไข 2 เมษายน 2563 เวลา 15:57 น.