ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ที่ 6/2563 เรื่องไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ที่ 6/2563 เรื่องไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2561
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14:23 น.