ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ที่ 4/2563 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 4/2563 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:16 น.   แก้ไข 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:21 น.