ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ที่ 3/2563 เรื่องการเเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 3/2563 เรื่องการเเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:13 น.   แก้ไข 26 มีนาคม 2563 เวลา 09:21 น.