ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 2/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 2/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14:11 น.   แก้ไข 28 มกราคม 2563 เวลา 14:12 น.