ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องขยายการรับสมัคร/เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา เรื่อง ขยายการรับสมัคร/เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10:57 น.   แก้ไข 27 กันยายน 2562 เวลา 15:00 น.