จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : NPRU News ISSUE 02
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : เมษายน - กันยายน 2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16:11 น.   แก้ไข 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16:12 น.