ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:29 น.   แก้ไข 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:33 น.