จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : NPRU News ISSUE 01
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:44 น.   แก้ไข 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:48 น.