มรน. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนวิชาการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นระยะที่ 2
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10:11 น.