ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช่าพื้นที่บริการร้านถ่ายภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีการศึกษา 2559 – 2560
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 19:49 น.   แก้ไข 13 มีนาคม 2562 เวลา 19:53 น.