ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการชุดนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15:50 น.   แก้ไข 6 มีนาคม 2562 เวลา 15:44 น.