นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คว้ารางวัลชมเชย
ประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:32 น.