มรน. จัดพิธีกางธงฉัพพรรณรังสี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:51 น.