มรน. จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยฯ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:41 น.