รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2 ประเภทโควตา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 มีนาคม 2562 
      :: สมัคร Online ที่ http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:45 น.