ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากที่ราชพัสดุ จำนวน 6 รายการ
ผู้เขียน คุณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16:20 น.