รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ม.ค. 62 (มาติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 62 เป็นต้นไป)
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 (นฐ. XXX/2562) จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2564
ผู้เขียน คุณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16:13 น.